Руководство

Директори и чланови Надзорног одбора ЈП“Пијаца“-Лесковац

Руководство предузећа чине:

Директор предузећа –Иван Миловац који је постављен Решењем о именовању директора бр.06-
7/18- I, које је донела Скупштина Града Лесковца 23.11.2018.године, на период од 4 године.
Извршни директор за опште, правне, комерцијалне, финансијско-рачуноводствене и послове
контроле Дејан Петровић.

Надзорни одбор чине:

Председник – Горан Пејић, представник оснивача, постављен Решењем Скупштине Града
Лесковца бр.06-8/15- I од 17.12.2015.године ,на период од 4 године.
Члан-Иван Бранковић, представник оснивача, постављен Решењем Скупштине Града Лесковца
бр.06-9/16- I од 29.12.2016.године ,на период од 4 године.
Члан –Предраг Цветковић, представник запослених, постављен Решењем Скупштине Града
Лесковца бр.06-4/15- I од 12.06.2015.године ,на период од 4 године.

Предузеће је подељено у две организационе јединице и то:

-Сектор за правне, опште, комерцијалне, финансијско –рачуноводствене и послове контроле у
коме ради 41 радника. На челу сектора је Шеф сектора, а сектор је подељен по службама – Служба
за опште и комерцијалне послове, Служба за финансијско-комерцијалне послове и служба
контроле.
-Сектор пијачних послова, техничког одржавања, обезбеђења имовине и објеката и одржавања
хигијене, у коме ради 56 радника. На челу сектора је Шеф сектора, а у оквиру овог сектора су
Службе: Служба за пијачне послове, Служба техничког одржавања, Служба обезбеђења имовине и
објеката, Служба одржавања хигијене и Кориснички сервис.

Руководство предузећа-Директор предузећа, Помоћник директора и Извршни директор за
правне, опште, комерцијалне , финансијско-рачуноводствене послове и послове контроле, нису
обухваћени организационим јединицама.